Gazetar/e

Bëhu pjesë e Shqip.com

8 Pozita të hapura

2 Redaktorë/e

1 Lektor/e

3 Gazetarë/e të ngjarjeve ditore

2 Gazetarë/e të sporti

Rreth Shqip.com:

Shqip.com është një media e re, e themeluar vetëm në korrik të 2021, por mbrapa qëndron një ide e vjetër.

Vlerat e Shqip.com qëndrojnë në gazetarinë objektive, por objektivitet brenda qëndrimit redaktorial. Shqip.com qëndron për neutralitet, por jo indiferencë. Qëndron për një alternativë të re në raport me faktet, por jo për fakte alternative.

Shqip.com mëton t’i përdorë në maksimumin e tyre mundësitë teknologjike, porse të ruajë konceptet e gazetarisë duke iu vënë në shërbim audiencës së vet dhe jo duke ia shërbyer audiencën ndonjë interesi të caktuar.

 

Aplikoni për këtë pozite: